NKV / NQS LEARNING AREAS

AFR (1ste / 2de)

TAAL, GELETTERDHEID EN KOMMUNIKASIE

ENG (1st / 2nd)

LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION

WISK / MATHS

WISKUNDIGE GELETTERDHEID, WISKUNDE EN WISKUNDIGE WETENSKAPPE

MATHEMATICAL LITERACY, MATHEMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES

TEGN / TECH

TEGNOLOGIE (TEGNIESE TEKENE & HOTELHOUDING)

TECHNOLOGY (TECHNICAL DRAWING & HOTELKEEPING)

LO / LO

LEWENSORIËNTERING

LIFE ORIENTATION

K+K / A+C

KUNS EN KULTUUR

ARTS AND CULTURE

MSW / HSS

MENSLIKE- EN SOSIALE WETENSKAPPE

HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

EBW / EMS

EKONOMIESE- EN BESTUURSWETENSKAPPE (REKENINGKUNDE & BEDRYFSEKONOMIE)

ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES (ACCOUNTING & BUSINESS ECONOMICS)

NW / NS

NATUURWETENSKAPPE

NATURAL SCIENCES