Hoërskool Ferdinand Postma het ʼn interessante geskiedenis wat gespruit het uit die behoeftes van die tyd ná die Anglo-Boereoorlog. ʼn Goue draad wat deur hierdie geskiedenis merkbaar is, is die feit dat dit van die beginjare af in pas was met die eise van die tyd.

Toe die skool in 1904 in Vyfhoek as industriële vakskool tot stand gekom het, was dit daarop gerig om Afrikaanse kinders wat vanweë die oorlog wees gelaat is, ambagte en vaardighede te leer sodat hulle selfversorgend kon wees. Wamakery, smids-, snyers- en skoenmakers-vaardighede is onder andere onderrig. Ook looiery, weef- en spinkuns, naaldwerk, mandjiemakery en modemakery het deel gevorm van ‘n vindingryke leerplan. Die skool het selfs oor sy eie voltydse bakker beskik!

Vanaf 2 Julie 1910 is die dogters amptelik afsonderlik onderrig met die oog op opleiding in huishouding. Hul eerste skoolgebou was aan die noordwestekant van Potchefstroom in ou geboue wat tydens die Anglo-Boereoorlog deur Britse soldate gebruik is.

In 1922 word die meisie- en seunskool weer verenig onder die naam Potchefstroomse Industriële Skool. In 1930 word die seuns en dogters se opleiding weereens geskei en word die dogterskool ‘n volwaardige huishoudskool. In 1944 word die benaming Hoër Huishoudskool aan bogenoemde skool gegee. In 1951 word die skool se naam nog eens verander na die Hoër Huishoudskool Ferdinand Postma – vernoem na die hooggeagte eertydse rektor van die Potchefstroomse Universiteitskollege.

In 1973 ondergaan die skool wéér ‘n naamsverandering met die koms van gedifferensieerde onderwys en word dit die Hoër Meisieskool Ferdinand Postma. Die skool betrek die huidige skoolgebou in Bailliepark in 1973.

Onder leiding van prof Jooste (eertydse Direkteur van Onderwys), besoek ʼn groep amptenare die skool op 30 Mei 1975. Die personeel word meegedeel dat die vak Tegnika Elektronies ingevoer word. Om voorsiening te maak vir die nodige locale, is besluit dat die leerlinge wat Huishoudkunde neem, na Volkskool oorgeplaas moet word. In 1976 betree Hoërskool Ferdinand Postma ʼn nuwe era met 52 dogters wat Elektronika neem.

Die aanbieding van Elektronika lei daartoe dat die eerste seun, Kerneels de Bruin, in Julie 1977 tot die skool toegelaat word. Die groei is van so ‘ʼn aard dat daar in 1991 meer seuns as dogters in die skool is. Gedurende daardie fase was Wiskunde enNatuur- en Skeikunde verpligte vakke. Vanaf 1995 is dit egter nie meer verpligtend nie en is die vakpakkette aansienlik uitgebrei. Hotelhouding en Spyseniering word vanaf 1995 aangebied en Reis en Toerisme vanaf 1997. Die skool verander ook in 1998 na ʼn dubbelmedium hoërskool. Tans is sowat 70% van die leerders Afrikaanssprekend en die res Engelssprekend.

Die skool is in 2000 deur die Noordwes Onderwysdepartement se taakspan (Whole School Evaluation Team) geëvalueer. Hul bevinding is dat die bestuur van Ferdinand Postma Hoërskool en die onderrig van leerders sinvol op koers is en skitterende resultate lewer.

 


ʼn Nuwe skoollied, wat die gees en ingesteldheid van die skool verwoord en die veranderende tye in ag neem, is geskep deur die medewerking van prof Hans du Plessis (Afrikaanse woorde), me Joan Bronn (Engelse woorde) en Mnr Bernard Kruger (toonsetting). Dié nuwe skoollied is in 2003 in gebruik geneem.

Tans is die skool ʼn dubbelmedium akademiese hoërskool wat benewens die gewone vakke ook spesialisvakke soos Elektriese Tegnologie, Inligtinstegnologie, Toerisme en Gasvryheidstudies  aanbied – vakgebiede waarna daar in die arbeidsmark ʼn groot vraag is.  Die skool is deur die NWU se Ingenieursfakulteit gekies om die eerste SETH-skool te word.SETH- (School for Engineering, Technology and Health).  Die SETH-program is ontwikkel en word deur dosente van die NWU en die privaatsektor aangebied.  Die doel van hierdie program is om leerders wat akademies (veral in wiskunde) goed presteer, toe te rus met die nodige kennis, vaardighede en gesindheid om toelating te kry tot graadstudies in die skaarsvaardighede beroepe.  
Die eerste groep graad 8-leerders het reeds in 2013 met die SETH-program begin.  

 

Ferdies is ʼn skool met ʼn interessante verlede en ʼn dinamiese toekomsvisie, wat getrou is aan sy leuse: “Servi et aspira” (Dien en Streef)!