ALGEMENE BELEID


Die volgende is fundamenteel tot die interpretasie en implementering van die skoolbeleid:

1.    Leerders met 50 demerietes en meer moet detensie sit.
2.    Geen leerders mag uitstel vir detensie kry tensy ‘n doktersbrief ingehandig word. (Leerders mag nie meer as 1 keer uitstel vir detensie ontvang nie.)
3.    Indien ‘n leerder nie opdaag vir detensie nie, sal hy/sy ‘n verdere 50 demerietes ontvang.
4.    Indien ‘n leerder 200 demerietes het (slegs demerietes) sal die ouers deur die Dissiplinêre Hoof geskakel word.
5.    Indien ‘n leerder 300 demerietes en meer het (slegs demerietes) word ‘n interne verhoor gehou waarby die Dissiplinêre Hoof, graadvoog, betrokke leerder en ouers sal insit.
6.    Met elke kategorie 3-oortreding of volgehoue oortredings, sal die Dissiplinêre Hoof in oorleg met die hoof, ‘n dissiplinêre verhoor by die beheerliggaam aanvra.
7.    Slegs kategorie 1-oortredings kan met merietes afgewerk word.
8.    By/vir alle funksies soos die Lenteskou, Super 16, ens. kry leerders 10 punte per uur.
9.    Personeel mag slegs merietes aan hulle eie kinders toeken na raadpleging met die Dissiplinêre Hoof, uitgesonder akademiese merietes.


KATEGORIE 1-OORTREDINGS


PLIGSVERSUIM:
1.1    Huiswerk onvolledig/nie gedoen nie.   
1.2    Dagboek, handboeke, skrifte of SBA (skool-gebaseerde assessering) nie by die skool nie.   
1.3    Handboeke en/of skrifte nie oorgetrek nie.   
1.4    Die versuim om skooldokumente, rapporte, omsendbriewe, kompetisievorms, dagboek of skeurstrokies terug te bring of te laat onderteken deur ouers/voogde.
1.5    Versuim om skriftelike bewys (mediese sertifikaat/brief van ouers) in te dien die dag na afwesigheid.
1.6    Versuim om klas skoon te maak.

 

GEDRAG:   
1.7    Ongehoorsaamheid, nie luister of oplet in die klas nie.    .
1.8    Ontwrigting van die klas deur enige onaanvaarbare optrede.   
1.9    Mors, eet of drink in die klas of die kou van kougom.   
1.10    Afskryf van huiswerk of toelaat dat jou huiswerk afgeskryf word.   
1.11    Oortreding van die reëls ten opsigte van voorkoms of kleredrag.   
1.12    Onvanpaste of onbetaamlike fisiese kontak op die skoolterrein, by skoolbyeenkomste of in die openbaar.   
1.13    Opsetlike afwesigheid van formele skoolbyeenkomste.   
1.14    Vuil en onwelvoeglike taalgebruik.   
1.15    Wegsteek van enige medeleerder(s) se eiendom.
1.16    Rommelstrooi.
1.17    Gebruik of hantering van ‘n selfoon tydens periodes  en klaswisseling.   
1.18    Beskadiging van skool-, personeel of medeleerleerders se eiendom (behalwe vir bykomende tugmaatreëls, is die leerder verantwoordelik vir skadevergoeding vir die herstel of vervanging van die beskadigde eiendom).

LAAT:
1.19    Laatkom (na die 2de klok), sonder rede, by die klas of toesigklas.   
1.20    Laatkom vir skool of skoolaktiwiteite .

 

ANDER:
1.21    Ander minder ernstige oortredings van die Gedragskode of skoolreëls.

KATEGORIE 2-OORTREDINGS

           
2.1    Oneerlikheid deur o.a. afskryf tydens toetse en eksamens, vervalsing van handtekeninge, ens.   
2.2    Stokkiesdraai, afwesighede van klasse of toesigklas (volgens rooster), skoolbyeenkomste of buitemuurse aktiwiteite sonder verlof.   
2.3    Meer ernstige afbrekende aanmerkings, arrogansie of ongeskiktheid teenoor opvoeders, personeel, VLR of medeleerders (lyftaal).   
2.4    Rook of deel vorm van ‘n groep wat gerook het .   
2.5    Besit en verspreiding van ongewenste materiaal/items/voorwerpe4 deur middel van selfone, Facebook, Twitter en enige soortelyke media.   
2.6    Afwesig van die detensie-klas.   
2.7    Onwelvoeglike/skadelike graffiti wat aanstootlik is vir medeleerders, personeel of enige ander persoon.   
2.8    Hare kleur, sonstrepe, dreadlocks, haarstyl nie volgens die skoolreëls  nie.   
2.9    Ernstige oortreding van die Gedragskode of skoolreëls.
2.10    Disrespek t.o.v. religieuse aktiwiteite.
2.11    Toesigklas – sit by die verkeerde onderwyser / daag nie op nie.
2.12    Naamskending van die skool en sy personeel/leerders (ernstige oortreding kan lei tot ‘n kategorie 3 inskrywing, sien 3.7).


KATEGORIE 3-OORTREDINGS


3.1    Haattaal, rassisme of seksisme.   
3.2    Optrede of dreigemente wat ander se veiligheid in gevaar stel of hulle regte skend.   
3.3    Ontgroening buite perke en sonder toesig.   
3.4    Besit of gebruik van wapens of gevaarlike voorwerpe, of die dreigement om wapens of gevaarlike voorwerpe te gebruik.   
3.5    Besit, gebruik, oorhandiging of sigbare bewyse van dwelmmiddels of ongemagtigde middels, alkohol of ander skadelike middels.   
3.6    Bakleiery, aanranding, afknouery (bullying) en mishandeling.   
3.7    Ernstige oortreding t.o.v. naamskending van die skool en sy personeel/leerders.   
3.8    Immorele gedrag.
3.9    Vandalisme.
3.10    Diefstal of die besit van gesteelde eiendom.   
3.11    Kriminele strafregtelike oortreding van ‘n landswet wat in ‘n geregshof vervolg kan  word.   
3.12    Doelbewuste en opsetlike verskaffing van vals inligting of die vervalsing van   dokumentasie tot eie, onregverdige voordeel.   
3.13    Betrokkenheid by gebeure en aktiwiteite wat dui op okkultiese/satanistiese bedrywighede.   
3.14    Versuim om te voldoen aan vorige strafmaatreëls.   
3.15    Enige ander baie ernstige oortredings van die Gedragskode of skoolreëls.