VisieBy Hoërskool Ferdinand Postma word daar gestreef om binne ʼn geborge mikro-omgewing elke leerder se potensiaal te ontsluit sodat hy/sy volwaardig mens kan word en wees om sodoende sy/haar plek in die makro-omgewing van ʼn multi-kulturele Suid-Afrika vol te staan en ʼn daadwerklike verskil te maak.


Ons aktualiseer ons visie deur die onderstaande as ons missie te stel:

Missie


By Ferdinand Postma word

• onderlinge respek vir die kulturele diversiteit van ons samelewing gekweek en waardes voorgehou wat met ‘n menseregtekultuur geassosieer word;

• in onderriggebeure gefokus op die opvoeding van leerders as diensbare en verantwoordelike jong Suid-Afrikaners;

• maksimale betrokkenheid van alle belanghebbendes verwag.

• beide onderwysers en leerders gemotiveer om lewenslange leerders te bly.

• akademiese voortreflikheid as ononderhandelbaar geag.

• ondersteuning gebied aan leerders wat op verskillende terreine leemtes ervaar.

• alles moontlik gedoen om die skool ‘n suksesvolle onderwysinstelling te maak met ‘n deursigtige en demokratiese bestuurstyl en ʼn gesonde finansiële basis.

• geleenthede geskep om leerders bloot te stel aan verrykende en verruimende loopbaanmoontlikhede.