Vision & Mission Visie & Missie

Vision / Visie

By Hoërskool Ferdinand Postma word daar gestreef om binne ʼn geborge mikro-omgewing elke leerder se potensiaal te ontsluit sodat hy/sy volwaardig mens kan word en wees, om sodoende sy/haar plek in die makro-omgewing van ʼn multi-kulturele Suid-Afrika vol te staan en ʼn daadwerklike verskil te maak.   Ons aktualiseer ons visie deur die onderstaande as ons missie te stel.

Ferdies_No Background_edited.png

At Ferdinand Postma High School we strive to unlock each learner's potential within the micro-environment, in order to enable him/her to become and be a holistic developed individual, to eventually be able to stand firm in the macro-environment of a multi-cultural South Africa, and to make a noteworthy difference.  We actualise our vision by applying the mission noted below.

Mission / Missie

By Ferdinand Postma word:

 

 • onderlinge respek vir die kulturele diversiteit van ons samelewing gekweek en waardes voorgehou wat met ʼn menseregtekultuur geassosieer word;

 • in onderriggebeure gefokus op die opvoeding van leerders as diensbare en verantwoordelike jong Suid-Afrikaners;

 • maksimale betrokkenheid van alle belanghebbendes verwag;

 • beide onderwysers en leerders gemotiveer om lewenslange leerders te bly.

 • akademiese voortreflikheid as ononderhandelbaar geag;

 • ondersteuning gebied aan leerders wat op verskillende terreine leemtes ervaar;

 • alles moontlik gedoen om die skool ʼn suksesvolle onderwysinstelling te maak met ʼn deursigtige en demokratiese bestuurstyl en ʼn gesonde finansiële basis;

 • geleenthede geskep om leerders bloot te stel aan verrykende en verruimende loopbaanmoontlikhede.

At Ferdinand Postma:

 

 • underlying respect for cultural diversity in our community is nurtured and values associated with human rights are held;

 • during teaching activities the focus is on educating learners to become responsible and serving young South Africans;

 • maximum involvement of all participants is expected;

 • both teachers and learners are motivated to remain life-long learners;

 • academic achievement is considered non-negotiable;

 • support is provided to learners experiencing difficulties in various areas;

 • we do all things possible to ensure that the school remains a successful teaching institution, with a democratic and transparent managment style, and a healthy financial basis;

 • opportunities are created to provide learners the exposure into enriching and broadening career possibilities.